اعطای نمایندگی رسمی بیمه عمر و آتیه پاسارگاد با مزایای عالی و بدون نیاز به سرمایه اولیه
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم

اعطای نمایندگی بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد با (کد : 48335) جهت گسترش شبکه نمایندگی های فروش خود، از میان علاقه مندان به صنعت بیمه و افراد جویای کاری که شرایط لازم را دارند ، اقدام به اعطای نمایندگی تخصصی فروش بیمه زندگی (قابل تعمیم به سایر رشته ها) در سراسر کشور می‌نماید.

افراد واجد شرایط می توانند پس از طی نمودن دوره آموزشی مربوطه (رایگان) و قبولی در آزمون علمی و عملی ، طی انعقاد قرارداد رسمی ، موفق به اخذ نمایندگی رسمی فروش از شرکت بیمه پاسارگاد گردند.


شرایط پذیرش متقاضیان (آئین نامه 96 بیمه مرکزی) :

1) تابعیت دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

2) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

3) داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (تحصیلی ، کفالت و ...) در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ (مختص آقایان)

4) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ

5) نداشتن ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺆﺛﺮ

6) عدم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

7) طی دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

8) موفقیت در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی جمهوری اسلامی ایران


مزایای اخذ نمایندگی فروش بیمه زندگی و تامین آتیه پاسارگاد :

1) عدم نیاز به سابقه کار بیمه ای و غیر بیمه ای

2) اخذ نمایندگی فروش بیمه عمر بدون نیاز به دفتر یا محل کار ثابت

3) امکان فروش بیمه عمر در سراسر ایران و بدون محدودیت جغرافیایی

4) دریافت آموزش های رایگان بازاریابی و فروش بیمه عمر

5) دریافت کارمزد مستمر از فروش بیمه

6) قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه پاسارگاد(کلیه نماینده ها و اعضاء خانواده آنها)

7) همکاری با بهترین شرکت بیمه به انتخاب بیمه مرکزی

8) امکان فعالیت به شکل پاره وقت یا تمام وقت

9) امکان ارتقاء شغلی تا مدیریت ارشد و یا انقال به دیگر شاخه های بیمه

10) شغلی با اعتبار اجتماعی بسیار بالا.

11) افزایش تصاعدی درآمد ماهیانه

12) عدم نیاز به سرمایه اولیه


باارسال کلمه" نمایندگی" به سامانه درج شده در اطلاعات تماس منتظر تماس کارشناسان ما باشید

مزایای اخذ نمایندگی:
امکان اعطای تابلو
آموزش رایگان
جوایز فروش
سابقه کار مورد نیاز:
مهم نیست