جذب نماینده فعال شــرکت آسانســور و پلــه برقــی خــزر صعــود سـهند
اطلاعات تماس شرکت
شما می‌توانید همین حالا جهت همکاری اقدام کنید. من داوطلب هستم
شــرکت آسانســور و پلــه برقــی خــزر صعــود سـهند بـا نام تجـاری هیروآسانسـور در سـال 1382 بــا پشــتوانه بیــش از یــک دهــه ســوابق کاری در صنعـت آسانسـور بـا رویکـردی مـدرن ، در زمینـه طراحـی ، مونتـاژ و فـروش انـواع آسانسـور و پلـه برقـی تاسـیس گردیـد
شـرکت همـواره در طـول مـدت فعالیـت خـود ، در جهــت رشــد و ارتقــاء تــلاش نمــوده و بــا اعتقـاد راسـخ بـه اصـل مشـتری مـداری ، همـواره در آسانسـورهای خـود بـا همـکاری کمپانـی هـای معتبـر داخلـی و خارجـی مرغـوب تریـن و بهتریـن اجنـاس را متناسـب بـا نیـاز پـروژه مشـتری اجـرا مـی نمایـد.
برخی مزایای شرکت هیرو

15 سال سابقه کار در صنعت آسانسور و حضور مستمر در لواسان
کیفیت برتر و قیمت مناسب
خدمات مناسب، سریع و ارزان
طراحی کابین متناسب با معماری ساختمان
قطعات کمپانی های مطرح دنیا و طراز اول کشور
جایگزینی مناسب برای آسانسورهای پکیج خارجی