اطلاعات تماس متقاضی
1. یکباب مغازه جدید الاحداث 180متری سه دهنه برخیابان اصلی خرمشهر و نبش کوچه 8 متری و یک طبقه فوقانی 120متری تازه احداث جهت استفاده انباری دارم .
2. یکدستگاه وانت و یکدستگاه سواری پژو و تعداد 5 نفر پرسنل متبحر آماده بکار دارم .
3. قصدارم در زمینه های اعلام شده فوق نمایندگی فروش اخذ نمایم .
4. مقداری سرمایه لازم برای خرید نقدی را داریم و امکان پرداخت چک تضمین را داریم .
5. در حال حاضر هیچ نمایندگی نداریم .