شرکت آموزشی، پژوهشی دانش گستر میرقائد
اطلاعات تماس شرکت
شرکت آموزشی، پژوهشی دانش گستر میرقائد در زمینه تهیه کاربرگ های آموزشی و بسته‌های آموزشی و نیز آزمون های چند مرحله ای فعال می‌باشد، همچنین مسابقات گروهی ریاضیات نیز توسط این شرکت انجام می پذیرد و تهیه محتوای علمی عمده ترین رسالت این شرکت می‌باشد.