اطلاعات تماس متقاضی
3 مغازه (20 متر)، انبار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی اخذ نمایندگی لوازم برقی خانگی و لوازم خانگی هستم.