متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک صالحی
اطلاعات تماس متقاضی
7 سال سابقه کار تجارت الکترونیک در شرکت آسان پرداخت دارم.
مغازه، انبار و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی تجارت الکترونیک در شهرستان ازنا هستم.