اطلاعات تماس متقاضی
تولیدی لباس مردانه (تولیدی کاردار) ثبت شده دارم.
سرمایه و مغازه و انبار دارم و میتوانم تضمین بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی لوازم خانگی برقی هستم.