متقاضی دریافت نمایندگی مجصولات آرایشی بهداشتی رضایی
اطلاعات تماس متقاضی
2 سال سابقه کار فروش مجصولات آرایشی بهداشتی دارم.
سرمایه اولیه، مغازه، انبار، ماشین پخش و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مجصولات آرایشی بهداشتی در شهر شیراز هستم.