متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی سلیمانی
اطلاعات تماس متقاضی
10 سال سابقه کار فروش و پخش موادغذایی و مواد بهداشتی دارم.
سرمایه اولیه، انبار، ماشین پخش و 2 نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهر کاشان هستم.