اطلاعات تماس متقاضی
3 سال سابقه کار فروش و بازاریابی مواد غذایی و صادرات و واردات به کشورهای غربی دارم.
سرمایه اولیه و نیروی کار دارم و میتوانم تضمین هم بدهم.
متقاضی دریافت نمایندگی مواد غذایی در شهر شیراز هستم.