شرکت‌های فعال »

موسسه تتا

آخرین بروزرسانی: 1398/07/24

موسسه تتا

موسسه تتا
  • محل فعالیت: استان تهران، شهر تهران
  • حوزه فعالیت:
اطلاعات تماس شرکت
موسسه آموزشی تتا(تجهیز توسعه آموزش مدارس ایران)
موسسه تتا موسسه ای پیشرو در ارائه راهکارهای آموزشی
مهمترین محورهای فعالی تهای موسسه تتا عبارتند از :
1 آموزش مهار تهای ارتباطی، رفتاری و عاطفی در قالب بست هی مهار تهای اجتماعی
2 کشف و پرورش استعدادهای دان شآموزان در قالب بست هی مهارتی هوش و خلاقیت
3 آموزش مهارت محاسبات سریع با هدف مهارت تمرکز، حل مساله و اعتمادبه نفس در قالب بسته ریاضیات آسان
4 مشاوره، طراحی و ارائه راهکارهای آموزشی به منظور بالا رفتن کیفیت آموزشی مدارس
5 نیازسنجی و طراحی بست ههای آموزشی متناسب با نیازهای امروز و فردای دان شآموزان و خانواد هها
6 مشارکت در جهت انتقال و انتشار تجربیات مدارس و مجتم عهای آموزشی موفق داخل و خارج کشور
7 آموزش و دان شافزایی کادر آموزشی مدارس مبتنی بر سب کهای نوین یاددهی - یادگیری
8 مشارکت در جهت تجهیز، استقرار، را هاندازی اتاق بازی و یادگیری
سبد خدمات و محصولات موسسه تتا:
1- ریاضیات آسان
2- مهارت های اجتماعی
3- هوش و خلاقیت