فرآیند درج دفتر شرکت

برای معرفی هر چه بهتر خود جهت دریافت نمایندگی از شرکت‌های معتبر می‌بایست قدرت کسب و کار و دارای‌های خود را به صورت کامل به آنان اعلام کنید.

مدیریت دفاتر

برای وارد کردن دفاتر خود ابتدا به صفحه پروفایل خود مراجعه کرده و بعد از معرفی کردن شرکت از طریق پیمایش فرآیند ثبت شرکت ثبت نمایید و از طریق لینک "لیست دفاتر" به صفححه مدیرت دفاتر بروید و کار درج اطلاعات رو شورع کنید.


صفحه لیست دفاتر شرکت و دکمه درج دفتر


در این مرحله با ثبت اطلاعات دفتر مرکزی درج شرکت با پایان میرسد.

توجه: شما میتوانید با تکرار این مراحل چند شرکت یا چند دفتر براییک شرکت در پروفایل خود ثبت کنید و مدیریت فروش آنها را به صورت متمرکز انجام دهید.