اعطای نمایندگی فروش

اعطای نمایندگی فروش کلیدی است برای رشد فروش شما که مهم ترین هدف هر تجارت می‌باشد. با اعطای نمایندگی فروش می‌توانید توانایی‌های فروش خود را افزایش دهید چرا که هر نماینده فروش توانمندی جدید در فروش خواهد بود. یکی از موانع فروش بیشترگسترده نبودن تجارت شماست که با اعطای نمایندگی فروش می‌توانید وسعت جغرافیایی تجارت خودرا توسعه داده ودرنهایت منجر به فروش بیشتر می‌شود.


چرا اعطای نمایندگی فروش ؟

با فرض این که اعطای نمایندگی فروش به عنوان یکی از راه‌های افزایش فروش در نظر گرفته شده است . به عنوان یک مدیراجرایی اعطاکننده نمایندگی فروش ، اهداف شما چیست؟ آیا یکسال بعد حرکت تجارتتان رو به جلو خواهد. شما احتمالا اهداف استراتژیک و تاکتیکی مهمی خواهید داشت. هریک از آنها می‌تواند به طور معمول در افزایش سه حوزه تاثیرگذار باشند. به این ترتیب که :

  1. در اعطای نمایندگی فروش شما به هدف درآمد بیشتر نائل میشوید.
  2. از طریق اعطای نمایندگی فروش شما به هدف رشد شبکه فروش و تعداد بیشتر محل‌های فروش درتجارت خود می‌رسید.
  3. با اعطای نمایندگی فروش ساده تر به هدف افزایش میزان رضایت مشتریان دست می‌یابد.